Představujeme Ústav nosných konstrukcí

Ústav zajišťuje výuku předmětů: Matematika I a II, Deskriptivní geometrie I a II, Statika I a II, Nosné konstrukce I - V (Navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů, betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce, zakládání staveb, vybrané statě z nosných konstrukcí - historické konstrukce a novodobé konstrukce) a dále zajišťuje konzultace statické části v komplexních ateliérech.

Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována tak, aby si studenti osvojili učivo, které je teoretickým základem pro odborné předměty. Oba předměty rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení studentů.

Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na chování nosné konstrukce, a to jak obecného, tak materiálově konstrukčního a na vypěstování schopnosti optimalizace konstrukčních systémů včetně jejich založení. V magisterském studiu je v závěru doplněna volitelná výuka rekonstrukcí historických staveb a návrhu novodobých konstrukcí.

Ústav se podílí na doktorském studiu v oboru Architektura, stavitelství a technologie (školitelé doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. a doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.) a je pracovištěm pedagogické praxe pro doktorandy Kloknerova ústavu ČVUT (doktorský studijní program Stavební inženýrství, garant programu Prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.).

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na diferenciální geometrii a aplikovanou matematiku, kde ústav spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, dále na normotvornou činnost a aplikační výzkum v oboru kovových a dřevěných konstrukcí, konstrukcí z kamene a zděných konstrukcí, kde ústav spolupracuje s Kloknerovým ústavem ČVUT, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a s Národním památkovým ústavem. Ze zahraničních univerzit ústav spolupracuje s Department of Architecture, Massachussetts Institute of Technology, Boston-Cambridge, USA a s Centre       d´Histoire des Sciences et des Techniques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paříž, Francie.

Rozvrh výuky na Ústavu nosných konstrukcí