Představujeme Ústav nosných konstrukcí

Ústav zajišťuje výuku předmětů: Matematika I a II, Deskriptivní geometrie I a II, Statika I a II, Nosné konstrukce I - V (Betonové a zděné konstrukce, Kovové a dřevěné konstrukce, Zakládání staveb, Vybrané statě z nosných konstrukcí) a dále zajišťuje konzultace v komplexních ateliérech.

Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována tak, aby si studenti osvojili učivo, které je teoretickým základem pro odborné předměty. Oba předměty rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení studentů.

Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na chování nosné konstrukce jednak obecně, jednak zhotovené z různých konstrukčních materiálů a na vypěstování schopnosti optimalizace při výběru konstrukčních systémů včetně jejich zakládání.

Ústav se podílí na doktorském studiu v oboru Architektura, stavitelství a technologie (školitelé doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. a Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.) a je pracovištěm pedagogické praxe pro doktorandy Kloknerova ústavu ČVUT (doktorský studijní program Stavební inženýrství, garant programu Prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.).

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na diferenciální geometrii a aplikovanou matematiku, kde spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, dále na normotvornou činnost a aplikační výzkum v oboru kovových a dřevěných konstrukcí, konstrukcí z kamene a zděných konstrukcí, kde spolupracuje s Kloknerovým ústavem ČVUT, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a s Národním památkovým ústavem. Ze zahraničních univerzit spolupracuje s Department of Architecture, Massachussetts Institute of Technology, Boston-Cambridge, USA, s Architektur Department, ETH Zürich, Švýcarsko a s Centre d´Histoire des Sciences et des Techniques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paříž, Francie.

Rozvrh výuky na Ústavu nosných konstrukcí