Loadbearing Structures III - Metal and Timber Structures

Code: 522NK3B
Semester: 6
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Credits: 3
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.20. 2. Kovové konstrukce Historie, výroba oceli, vlastnosti
(  4 kB)
(  4 kB)
(  4 kB)
(  4 kB)
2.27. 2. Ocel - vlastnosti, zkoušky, chování, sortiment. Koncepce navrhování podle mezních stavů, zatížení, výpočtové hodnoty materiálu, analýza konstrukce, základní druhy namáhání, vzpěrný tlak, ohyb, mezní stav použitelnosti.
(  4 kB)
3.6. 3. Konstrukční formy, ohýbané nosníky, tlačené pruty, tažené pruty, tenkostěnné konstrukce, spřažené konstrukce, uložení a kotvení, mechanické spojování, svařování. Ochrana proti ohni a korozi.
(  4 kB)
4.13. 3. Prostorové uspořádání konstrukcí, modulová osnova, prostorová tuhost, ztužení, podmínka stability, typy ztužujících konstrukcí, jádrové systémy, systém vystřídaných průvlaků, tubus, výškové možnosti. Patrové skelety - přehledný výkres, stropní deska, stropní nosníky, průvlaky a sloupy, zavětrování.
(  4 kB)
5.20. 3. Průmyslové haly - úvod, přehledný výkres, střešní plášť, vaznice, vazníky, průvlaky, sloupy, jeřáby, zavětrování, obvodové stěny.
(  4 kB)
6.27. 3. Haly velkých rozpětí - přehled systémů, převládající namáhání - ohyb, tlak, tah. Zvláštní konstrukce - stožáry a věže, nádrže a zásobníky, potrubní a dopravníkové mosty, předpjaté konstrukce, mosty.
(  4 kB)
7.3. 4. Konstrukce z hliníkových slitin - úvod, zpracování, polotovary, vlastnosti materiálu, výroba, návrh a výpočet, konstrukční prvky, oblasti použití, typy konstrukcí, plechové konstrukce, skelety, opláštěné skelety
(  4 kB)
8.10. 4. Stavební dřevo a hmoty na bázi dřeva, navrhování prvků, spoje dřevěných konstrukcí, znehodnocení dřeva a jeho ochrana, konstrukční formy a typy konstrukcí - rovinné, prostorové, kotvení a uložení prvků
(  4 kB)
9.17 4. Velikonoční pondělí
10.24. 4. Prostorová tuhost dřevěných objektů, soustavy krovů, budovy na bází dřeva, haly, mosty. Konstrukce z plastických hmot - druhy a vlastnosti hmot, navrhování, typy konstrukcí, ohýbané prvky, lomenice, skořepiny, stanové střechy, konstrukce přetlakové, žebrové, polštářové, kombinované
(  4 kB)
(  4 kB)

Lecturer

Seminars

Ve cvičeních se řeší 3 úlohy s charakteristickými prvky (výšková budova, ocelová hala a dřevěná hala), úlohy jsou zadány s individuálními hodnotami. Dole na této stránce je umístěn odkaz na formulář "Zadání a podmínky zápočtu", kde jsou rozepsána zadání jednotlivých úloh a odkazy na čísla studijních skupin, v nichž jsou uvedena jména studentů a individuální hodnoty pro výpočet. Každý student si formulář "Zadání a podmínky zápočtu" stáhne, vytiskne, vyplní do něho své zadané hodnoty a podepíše. Tento formulář odevzdá na konci semestru společně s vypracovanými příklady. (Pozor na správné opsání zadaných individuálních hodnot, výpočty s odlišnými hodnotami nebudou cvičícím přijaty a mohou být považovány za pokus o podvod.)

1.Úvod ke cvičení, seznámení s učivem, podmínky zápočtu. Zadání 1. úlohy – ocelový skelet patrové budovy. Základní konstrukční principy patrových budov. Návrh profilu trapézového plechu, stropnice a svařovaného průvlaku.
2.Ocelový skelet patrové budovy – pokračování návrhu. Návrh profilu sloupu (běžného, popř. v zavětrování), návrh ztužidel. Základní konstrukční zásady vybraných detailů ocelové patrové budovy.
3.Zadání 2. úlohy – ocelová konstrukce halové stavby. Základní konstrukční principy ocelové halové stavby. Návrh profilu střešní vaznice, příhradového vazníku (horní tlačený pás, dolní tažený pás, tlačená nebo tažená diagonála). Návrh profilu sloupu (tlak a ohyb), příčného větrového nosníku (ve střeše), podélného větrového nosníku (ve stěně), návrh založení (ocelový patní plech a velikost žb patky). Základní konstrukční zásady vybraných detailů ocelové konstrukce halové stavby.
4.Zadání 3. úlohy – dřevěná konstrukce halové stavby. Základní konstrukční principy dřevěné halové stavby. Návrh profilu vodovzdorné překližky, prkenného bednění (záklopu), vaznice (krokve). Návrh příhradového vazníku (tlačené horní pásnice, tažené dolní pásnice a tlačené diagonály) a lepeného lamelového vazníku.
5.Konzultace a zápočty.

Lecturers

Page not found!