Nosné konstrukce II – Betonové konstrukce [en]

Code: 522NK2B
Semester: 5
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Credits: 3
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1. Technologie
  a. Složky betonu b. Vliv vodního součinitele na pevnost c. Čára zrnitosti, doporučené meze d. Vliv stáří betonu na pevnost e. Přednosti a nedostatky betonových konstrukcí
2.Mechanické vlastnosti
  a. Charakteristická pevnost betonu, význam čísel v zápisu C20/25 b. Pracovní diagram betonu c. Pracovní diagram výztuže d. Smršťování, přibližné konečné hodnoty e. Dotvarování, přibližné hodnoty součinitele dotvarování f. Minimální krycí vrstva, přibližné hodnoty
3.Železobetonový průřez za ohybu
  a. Podstata železobetonu b. Základní předpoklady, přetvoření, napětí c. Podmínky rovnováhy vnitřních sil d. Maximální výška tlačené oblasti jednostranně vyztuženého průřezu e. Minimální a maximální stupeň vyztužení jednostranně vyztuženého průřezu f. Obecný postup pří návrhu oboustranné výztuže.
4.dtto
5.Kombinace momentu a normálové síly
  a. Předpoklady o přetvoření a napětí u prostého betonu při kombinaci momentu a normálové síly b. Odolnost průřezu z prostého betonu při kombinaci momentu a normálové síly (m = 0,5(n-n2)) c. Interakční diagram odolnosti železobetonového průřezu při kombinaci momentu a normálové síly d. Únosnost krátkého železobetonového sloupu na tlak e. Maximální stupeň vyztužení sloupů
6.dtto
7.dtto
8.Smyk
  a. Křivky hlavních napětí u prostého betonu b. Příhradová analogie c. Druhy smykové výztuže d. Vyztužení nosníku smykovou výztuží
9.Mezní stavy použitelnosti
  a. Obvyklé mezní stavy použitelnosti u betonových konstrukcí b. Mezní šířky trhlin c. Základní kritéria pro průhyb vodorovných nosných prvků d. Vymezující štíhlost desek a nosníků, význam, hodnoty
10.Prostý beton
  a. Použití prostého betonu b. Návrhové pevnosti prostého betonu c. Rozdělení napětí při výstředném tlaku d. Únosnost obdélníkového průřezu při výstředném tlaku e. Tvar patky z prostého betonu, podmínka maximálního vyložení
11.Železobetonové desky
  a. Základní typy desek b. Desky působící v jenom a ve dvou směrech c. Bezhřibové desky, přednosti a nevýhody d. Hřibové desky, přednosti a nevýhody e. Kazetové desky, přednosti a nevýhody
12.Předpjatý beton
  a. Co je podstatou předpjatého betonu. b. Jaké druhy předpětí se rozlišují. c. Kde se umísťují předpjaté kabely. d. Druhy ztrát předpětí. e. Rozdíl závislosti zatížení a přetvoření u železového a předpjatého betonu
13.Trvanlivost
  a. Třídění degradačních procesů b. Co to je karbonatace betonu a co způsobuje c. Které ukazatele jakosti betonu ovlivňují trvanlivost

Page not found!