doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Room:T9:508 (červená budova / red building)
Phone:+420 224 356 284
e-mail:

Consulting hours during exam. period

DayTimeNotice
23.05.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed
24.05.201810:00 - 11:30nebukované / no booking needed
29.05.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed

Lectures

Structural Mechanics I [en], Structural Mechanics II [en]

Seminars

Loadbearing Structures V - Selected Topics, Nosné konstrukce VI - Vybrané statě z nosných konstrukcí [en], Studio 1 (residential structures), Studio 2 (civil structures), Studio 3 (study for bachelor thesis), Bachelor Design, Studio 6 (free design), Studio / realization design, Diploma (Master) Design

Curriculum Vitae

Martin Pospisil (b. 1962, Hradec Kralove, Czech Republic) studied stonecutting at the Secondary School of Arts and Crafts in Horice (Czech Republic). He then worked for several years as a stonecutter in Prague, helping restore buildings in the historic register (such as the castles at Podebrady, Mlada Boleslav, Kokorin, the châteaus at Konopiste and Mnichovo Hradiste, the Czech Brethren Church in Mlada Boleslav). After completing his master’s degree, he graduated from the Department of Steel Structures and Bridges at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology in Brno (Czech Republic). Subsequently he worked for 12 years as a designer of structures, again mainly on restoration projects for historic buildings (e.g. the Goethe House in Marianske Lazne (Marienbad), the Imperial hotel in Karlovy Vary, etc.). For another 12 years he was a state supervisor of building construction and restoration of historic monuments (eg. Czech national cultural monuments: Kynzvart château (Koenigswart), Becov castle, the Premonstratensian monastery in Tepla, etc.). In addition, he studied technology at the Institute of Forensic Engineering of the Brno University of Technology, construction law at the Faculty of Law of Charles University in Prague and heritage conservation at the National Heritage Institute in Prague. In 2008 he completed his Ph.D. in architecture and structural engineering at the Czech Technical University in Prague. Since 2012 he has been an assistant professor (since 2017 an associate professor) at the Department of Load-Bearing Structures at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague and in 2013 he was appointed head of the department. The highest award given to one of his completed projects was for the Golf Club in Marianske Lazne (Marienbad). It received the title Royal Golf Club from Queen Elizabeth II. He supervised two restorations of historic buildings that won the Europa Nostra award (restorations of Kynzvart château (Koenigswart) and Becov castle). Mr. Pospisil is a chartered engineer (Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians), forensic expert in building structures on the historic register, a member of the international scientific committee of EHTTA (European Historic Thermal Towns Association). He is involved in preparing and negotiating proposals for two international entries on the UNESCO World Heritage List (European historic spa towns and Montane sites of Czech-German Ore Mountains).

--------------------

Structured CV (in English / česky):

Born / narozen:
 • 1962, Hradec Králové
Background - Education / vzdělání:
 • Secondary: Secondary School for arts and crafts at Horice, Czech Republic, branch of study: stonecutting (state leaving examinations) / středoškolské: SPŠ kamenická v Hořicích, zaměření umělecká řemesla, obor kamenosochařství (maturita)
 • Bachelor: Czech Technical University in Prague, Czech Republic, Masaryk Institute of Advanced Studies, Departement of Engineering Pedagogy (Bc. - Bachelor) / bakalářské: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, katedra inženýrské pedagogiky (Bc.)
 • Master: University of Technology in Brno, Czech Republic, Faculty of Civil Engineering, Departement of Steel Structures and Bridges (Ing. – Master of Civil Engineering) / inženýrské: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, katedra ocelových konstrukcí a mostů (Ing.)
 • Doctoral: Czech Technical University in Prague, Czech Republic, Faculty of Architecture, Departement of Load-Bearing Structures (Ph.D. – in Architecture and Structural Engineering) / doktorské: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, ústav nosných konstrukcí (Ph.D.)
Further certified education / další certifikované studium:
 • University of Technology in Brno, Czech Republic, Institute of Forensic Engineering, Technical expertises in building structures / Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, technické znalectví ve stavebnictví
 • Charles University in Prague, Faculty of Law, Institute of Advanced Studies, Building law / Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ústav pro další vzdělávání právníků, stavební právo
 • National Heritage Institute, Central Office in Prague, Heritage preservation / Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, památková péče
Professional licenses and appointments / profesní oprávnění a jmenování:
 • Chartered civil engineer (Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians) / autorizovaný inženýr (ČKAIT)
 • State certified competencies in urban planning, building law and heritage preservation (Ministry of Interior, Ministry for Regional Development, Ministry of Culture - of the Czech Republic) / zvláštní odborná způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a památkové péče (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo kultury ČR)
 • Forensic expert in building structures on the historic register (Ministry of Justice of the Czech Republic) / soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace památkově chráněné stavby (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
 • Associate Professor (Architecture, Structures and Technology - Faculty of Architecture, CTU in Prague) / docent (v oboru Architektura, konstrukce a technologie - FA ČVUT v Praze)
Business and study journeys and internships out of the Czech Republic in 2010-2016 / zahraniční pracovní a studijní cesty a stáže 2010-2016:

- Business journeys within the EU operational programs (2010-2012) / zahraniční pracovní cesty v rámci operačních programů EU (2010-2012):
 • Belgium: Bruxelles (Council of Europe - European Route of Thermal Heritage and Thermal Towns), Spa
 • France: Vichy, Evian, Paris
 • Germany: Berlin, Freiberg, Baden-Baden
 • Russia: St. Peterburg, Moscow
 • Spain: Madrid, Toledo
 • Switzerland: Zürich, Lausanne
 • Great Britain: London
- International meetings of expert groups for inscription of heritage sites on the UNESCO World Heritage List / jednání mezinárodních expertních skupin pro zápis památek na seznam světového kulturního dědictví UNESCO:
 • Baden-Baden (Germany), inscription of the most significant European historic spa towns (October-November 2010) / zápis nejvýznačnějších evropských historických lázeňských měst (říjen-listopad 2010)
 • Freiberg (Germany), inscription of industrial montane sites of the Czech-German Ore Mountains/ Erzgebirge (October-November 2011) / zápis industriálních montánních památek česko-německého Krušnohoří/Erzgebirge (říjen-listopad 2011)
 • Paris (France), inscription of the most significant European historic spa towns (July 2015) / zápis nejvýznačnějších evropských historických lázeňských měst (červenec 2015)
- Study journeys / studijní cesty:
 • China: Beijing, Xi'an, Suzhou, Shanghai (09-10/2011)
 • USA: Silicon Valley + Stanford University, Palo Alto, California (01-02/2012)
 • Finland: TKK - Teknillinen korkeakoulu (Technical University) Helsinki - Otaniemi, Turku, Jyväskylä, Säynätsalo (06/2012)
 • Switzerland: ETH - Eidgenössische Technische Hochschule - Zürich (06-07/2015)
- Internships / stáže:
 • MIT - Massachusetts Institute of Technology, School of Architecture and Planning, Boston-Cambridge, Massachusetts, USA (2012; Prof. J.A.Ochsendorf)
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d´Histoire des Sciences et des Techniques, Paris, France (2014-2016; Prof. A.-F. Garcon)
Grants in the field of construction and conservation of historic architecture (2010-2016) / zpracovávané granty v oblasti stavebnictví a památkové péče (2010-2016):
 • Evaluation of safety and durability of industrial heritage structures / Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (grant NAKI DF12P01OVV040; Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2012-2015)
 • Methods of a renewal of the national heritage monument Monastery of Tepla / Metodologie vzorové obnovy národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá (grant IOP Evropský fond pro regionální rozvoj; Kanonie Premonstrátů v Teplé, spolupráce: FSv ČVUT a NPÚ, 2009-2015)
 • Graphic statics in Czech historical lands (end of the 19th and beginning of the 20th centuries) / Grafická statika v českých zemích (konec 19. a počátek 20. století) (grant ČVUT SGS/15/180/OHK5/2T/32 – main researcher / hlavní řešitel, 2014-2016)
 • Teachers of the Prague polytechnics and their influence on the industrial development since the 1830s to 1870s / Učitelé pražské techniky a jejich vliv na industriální vývoj českých zemí ve 30.-70. letech 19. století (grant ČVUT SGS14/173/OHK5/2T/32, 2013-2014)
 • Forms of reinforced concrete catholic churches in the Czech Republic / Formy železobetonových katolických kostelů v České republice (grant ČVUT SGS15/099/OHK1/1T/15, 2014-2016)
 • Ways of teaching statics and load-bearing structures at European schools of architecture / Způsoby výuky statiky a nosných konstrukcí na evropských školách architektury (grant ČVUT SGS14/211/OHK1/3T/15, 2013-2016)
 • Optimization of monitoring and evaluating of information on heritage buildings / Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách (grant NAKI DG16P02M050, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2016-2019, řešitel za FA ČVUT)
 • Development and research of materials, processes and technologies for restoration, conservation and consolidation of historical brick structures and surfaces and systems of preventive protection of historical and heritage register listed buildings threatened by anthropogenic and natural hazards / Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky (grant NAKI DG16P02M055, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2016-2020, řešitel za FA ČVUT)
Membership in professional and scientific commissions and boards / členství v odborných a vědeckých komisích a radách:
 • Member of the International Scientific Board of EHHTA (European Historical Thermal Towns Association) / člen Mezinárodní vědecké komise EHTTA
 • Member of the Commission for timber structures of the State Technical Standardisation Authority / člen ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; Technická normalizační komise TNK 34 Dřevěné konstrukce
 • Member of the Experts Council for the model restoration of the National cultural monument Premonstratensian Monastery of Teplá / člen Odborné rady pro vzorovou obnovu národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá
 • Member of the Experts Board of the project of restoration of the National cultural monument of the State castle Bečov / člen Odborné rady projektu obnovy národní kulturní památky Státní hrad Bečov
 • Chairman of the Disciplinary Commission of the Faculty of Architecture CTU in Prague / předseda disciplinární komise FA ČVUT v Praze
 • Member of the publishing council of the Yearbook of the Faculty of Architecture CTU in Prague / člen redakční rady Ročenky FA ČVUT
 • Member of the Council of the doctoral study (branch of study: Architecture, Building Structures and Technology) of the Faculty of Architecture CTU in Prague / člen oborové rady doktorského studia oboru Architektura, stavitelství a technologie na FA ČVUT
 • Member of Commissions for defences of Bachelor, Master and Ph.D. theses and State doctoral examinations at the Faculty of Architecture CTU in Prague / člen komisí pro obhajoby BP, DP, SDZ a obhajoby Ph.D na FA ČVUT
 • Supervisor and tutor of Ph.D. theses (branch of study: Architecture, Building Structures and Technology) at the Faculty of Architecture CTU in Prague / školitel PhD v oboru Architektura, stavitelství a technologie na FA ČVUT (v současnosti 4 doktorandi)
 • Tutor of Master diploma works (branch History of structures) at the Faculty of Philosophy of the J.E.Purkyně University in Ústí nad Labem / školitel DP v oboru Kulturně historická regionalistika/stavební historie na FF UJEP Ústí nad Labem
 • Member of Evaluation Commission of the CTU in Prague / člen Oborové hodnotitelské komise ČVUT (OHK 1 - FSv, FA, Kloknerův ústav)
 • Evaluator of grant applications at CTU in Prague / hodnotitel grantových žádostí SGS ČVUT
 • Evaluator of grant applications of the Ministry of Education of the Czech Republic / zapsán do Seznamu hodnotitelů MŠMT ČR podle §83e, zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění
 • Appointed a Member of the Heritage Council of Minister of Culture of the Czech Republic / jmenován členem poradního sboru Ministra kultury ČR jako odborník pro památkovou péči (2011)
 • Member of the CMT (Czech technical publishing house founded in 1895) / člen České matice technické
 • Member of the Czech chamber of certified civil engineers / člen ČKAIT
Some selected works / některé vybrané práce:

- Craft activities (stonecutter 1977-1983) / řemeslná činnost (kameník 1977-1983):
 • Czech Brethern Church in Mladá Boleslav / Kostel Českých bratří Mladá Boleslav (employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • Castle of Mladá Boleslav / Hrad Mladá Boleslav(employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • Chatteau of Mnichovo Hradiště / Zámek Mnichovo Hradiště (employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • Castle of Kokořín / Hrad Kokořín (employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • Chatteau of Poděbrady / Zámek Poděbrady (employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • Chatteau of Konopiště / Zámek Konopiště (employee of / zaměstnanec n.p. Obnova památek Praha)
 • English Church Chappel in Marianske Lazne / Anglikánská kaple Mariánské Lázně (independent craftsman / OSVČ)

- Completed projects (realised designs) of buildings and structures (designer of structures, chief designer of the project) / realizované projekty staveb (projektant stavební části a statiky, hlavní inženýr projektu):
 • Reconstruction of the hotel Campanella (part of the complex Esplanade) Marianske Lazne, investor: Interhotely Karlovy Vary / Rekonstrukce hotelu Campanella (součást komplexu Esplanade) Mariánské Lázně (designer of the structure, employee of / zaměstnanec n.p. Keramoprojekt Praha)
 • Reconstruction of the spa hotel Labe Marianske Lazne, investor: Lecebne lazne Marianske Lazne / Rekonstrukce lázeňského domu Labe Mariánské Lázně (designer of the structure, employee of / zaměstnanec n.p. Keramoprojekt Praha)
 • Steel structure of roofings of petrol stations ARAL, investor: ARAL company (subsequently, company ARAL applied this solution for new petrol stations constructions both in the Czech Republic and abroad) / Ocelová konstrukce zastřešení čerpací stanice ARAL (firma ARAL použila následně tohoto řešení jako typového pro své nové čerpací stanice na území ČR i v zahraničí) (designer of the structure, independent civil engineer)
 • Reconstruction and completion of the Golf Club complex in Mariánské Lázně, Investor: Golf Club Marianske Lazne (chief designer of the project, independent civil engineer); subsequentely in 2003 the club was awarded the title Royal Golf Club by Queen Elizabeth II, the title was personally handed over to the Golf Club of Marianske Lazne by Prince Edward, the Earl of Wessex / Rekonstrukce a dostavba areálu Golfového klubu v Mariánských Lázních (hlavní inženýr projektu, OSVČ); následně v roce 2003 klubu udělen titul Royal Golf Club britskou královnou Alžbětou II., titul byl Golf Clubu Mariánské Lázně předán osobně princem Edwardem, hrabětem z Wessexu
 • New balneotherapy and reconstruction of the spa hotel Mercur I an II., investor: Ministry of Interior of the Czech Republic (chief designer of the project, independent civil engineer) / Balneoterapie a rekonstrukce lázeňského domu Mercur I. a II. Mariánské Lázně, investor Ministerstvo vnitra ČR; (hlavní inženýr projektu, OSVČ)
 • Building of Raiffeisen Bank in Karlovy Vary, investor: Kreditni banka Plzeň (designer of the structure, independent civil engineer) / Budova Raiffeisen Bank Karlovy Vary (statická část, OSVČ)
 • Reconstruction of the spa hotel Livia in Karlovy Vary (designer of the structure, independent civil engineer) / Rekonstrukce lázeňského domu Livia Karlovy Vary (statická část, OSVČ)
 • Institute of Chemistry, Charles Univerity in Prague (structural survey, independent civil engineer) / Objekt Chemického ústavu Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy v Praze (stavebně technický průzkum, OSVČ)
 • Goethe House in Marianske Lazne, structural reinforcement of a monument (designer of the structure, independent civil engineer, in co-operation with the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague) / Goethův dům Mariánské Lázně; statické zabezpečení památky, OSVČ, ve spolupráci s FSv ČVUT Praha)
 • cca 100 of certified structural and forensic assessments (certified civil engineer and registered forensic expert for structures on heritage register) / cca 100 autorizovaných statických a znaleckých posudků staveb (OSVČ, soudní znalec)

- State supervisor for reconstruction of heritage monuments (2000-2012) and National Heritage Institute specialist in the field of historical load-bearing structures (since 2012) / státní dozor památkově chráněných staveb, vedoucí zaměstnanec státní památkové péče (2000-2012) a památkář - specialista NPÚ (od 2012)):
 • supervision of cca 100 reconstructed and renewed heritage preserved buildings and structures, including: / státní dozor a památková supervize nad opravami a revitalizacemi cca 100 nemovitých kulturních památek včetně národních kulturních památek, například:
  • state chatteau Koenigswart, national cultural monument* (renovation was awarded Europa Nostra Prize in 2002) / Státní zámek Kynžvart, národní kulturní památka, obnova oceněna cenou Europa Nostra
  • state castle and chatteau Bečov, national cultural monument* (project of renovation (designed by Prof. Girsa) was awarded Europa Nostra Prize in 2010) / Státní hrad a zámek Bečov, národní kulturní památka, projekt obnovy (autor Prof. Girsa) oceněn cenou Europa Nostra
  • Premonstratesian Monastery in Tepla, national cultural monument* (renovation was awarded a title Renovation of the Year 2016) / Klášter Premonstrátů Teplá, národní kulturní památka, vzorová obnova a revitalizace národní kulturní památky, renovace oceněna titulem Stavba roku 2016
  (* national cultural monument is a monument of the highest level of heritage preservation in the Czech Republic)

- Translations (English to Czech; as parts of research activities of the Czechoslovak Academy of Sciences) / odborné překlady (z angličtiny do češtiny; součásti výzkumných úkolů Akademie věd):
 • BROWN, R. Allen, English Medieval Castles, Batsford Books 1954, translation is a part of the research task: / překlad přiřazen ke státnímu výzkumnému úkolu č. 2611 330 ZV III-7-2/8 /ČSAV Praha/
 • MAEDA, Yukio a kol., Non-Linear Analysis of Cable-Stiffened Structures, Japan National Congress for Applied Mechanics 1976, translation is a part of the research task: / překlad přiřazen ke státnímu výzkumnému úkolu č. III-3-2/05 „Únosnost a optimalizace lanových, síťových a membránových konstrukcí“ /ČSAV Praha/
 • BROCH, J.T., Mechanical Vibration and Shock Measurements, Brüel et Kjaer 1972, translation is a part of the research task: / překlad přiřazen k základnímu výzkumnému úkolu III-3-2/07-02 „Provozní spolehlivost průmyslových staveb“ /ČSAV Praha/

- Certified expert method / certifikovaný odborný postup (metodika):
 • Certified method of evaluation of reliability and durability of industrial heritage structures (result of a research for the Ministry of Culture of the Czech republic) / Metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti industriálních staveb (výsledek grantu NAKI DF12P01OVV040 Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2012-2015)

- Publications (2014/2017) / vybrané publikace (2014/2017):
 • Articles in international periodicals (databases Web of Science or Scopus) / články v recenzovaných zahraničních odborných periodicích (databáze Web of Science nebo Scopus):
  • Lorenz, K., Pospíšil, M. : The Strength of Masonry with Low Compressive Strength of Mortar, in: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications 2014, Zurich, Switzerland, ISBN: 978-3-03835-083-5 (Scopus)
  • Pospíšil, M. : Determination of Reflectance of Some Decorative Stones Using Etalons and a Luxmeter, in: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications 2014, Zurich, Switzerland, ISBN: 978-3-03835-083-5 (Scopus)
  • Pospíšil, M., Zeman, L.: Spa Technology with Steel - Cast-Iron Structures in Karlovy Vary, in: Architektura a urbanizmus, Slovenská akadémia vied 2014, Bratislava, ISSN: 0044-8680 (WoS)
  • Pospíšil, M.: Connection of New Steel Rods to Original Wrought Iron Tongs Using a Clamp Joint During a Renovation of Tepla Monastery, in: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications 2014, Zurich, Switzerland, ISBN: 978-3-03835-083-5 (Scopus)
  • Pospíšil, M., Vavrušková, M.: Teaching Structural Engineering to Architects, in: Journal of Educational Technology, Vol. 9, 2015, ISSN: 1303-6521 (Scopus)
  • Pospíšil, M., Vavrušková, M.: Share of Structural Engineering in Curricula of CTU vs. Selected European Faculties of Architecture, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 176, Elsevier, New York 2015, ISSN: 1877-0428 (WoS)
  • Vavrušková, M. - Pospíšil, M.: Aims and Content of Structural Engineering Courses in Architectural Studies at Selected European Univeristies / Comparative study for CTU in Prague, Czech Republic, the University of Bath, United Kingdom and the University of Stuttgart, Germany, In: Proceedings of the 6th International Symposium of Engineering Education. Sheffield: University of Sheffield, 2016. pp. 335-342. ISBN 978-0-9930611-1-0 (Scopus)
 • Chapters in books / kapitoly v knihách:
  • Polach, P. (ed): Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications, 2015, Chapter 6. ISBN: 978-3-03835-413-0.
  • Sýkora, M. et al.: Hodnocení industriálních staveb / Assessment of Industrial Heritage Buildings. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav 2015, kapitola 7. ISBN: 978-80-01-05866-4.
  • Vavrušková, M. - Pospíšil, M.: Structural Engineering in Architectural Studies at CTU Prague (New ways of teaching Structural Engineering at CTU Prague and its share in curricula compared to selected European faculties of architecture), In: Structures and Architecture: Beyond their Limits. London: CRC Press, 2016. pp. 879-885. ISBN 9781138026513
 • Articles in Czech professional periodicals / články v českých odborných časopisech:
  • Veřtátová, E. - Pospíšil. M.: Železobeton v římskokatolické sakrální architektuře, In.: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 2017(01), 3-13. ISSN 1213-3116
 • Papers at international conferences / příspěvky na mezinárodních konferencích:
  • Pospíšil, M., Vavrušková, M.: Share of Structural Engineering in Curricula at Selected European Universities, in: Proceedings of the International Conference on Quality in Higher Education 2014, Chicago, USA, ISSN: 2146-7366
  • Pospíšil, M.: Graphic statics: Czech Contribution in the 19th and in the Beginning of the 20th Centuries, in: Proceedings of the 18th International Conference Poster 2014, Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-01-05499-4 (oceněný příspěvek)
  • Pospíšil, M.: F.J.Gerstner and Stereotomy of Arch, in: Proceedings of Scie-Conf 2013, University of Žilina, Slovak Republic, 10.-14.6.2013, ISBN: 978-80-554-0726-5, ISSN: 1339-3561
  • Pospíšil, M.: Victor-Joseph Williot vs. Vilém Bukovský (Comparison of Graphical Calculations), in: Proceedings of the 19th International Conference Poster 2015, Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-01-05499-4 (oceněný příspěvek)
  • Pospíšil, M., Veřtátová, E.: The Forms of the Reinforced Concrete Catholic Churches in the Czech Republic, in: Elegance in Structures IABSE Conference Nara 2015, Nara, Japan, ISBN: 978-3-85748-138-3
  • Pospíšil, M., Zeman, L.: Important European Spas as Potential Candidates for Serial Nomination for Inscription on the UNESCO World Heritage List, National Heritage Institute 2011, Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-87104-79-8
  • Pospíšil, M., Vavrušková, M.: Structural Engineering in Architectural Studies, in: Journal of Education, Psychology and Social Sciences, University of Žilina, Slovak Republic, ISSN: 1339-1488
 • Papers at Czech conferences / příspěvky na českých konferencích:
  • Pospíšil, M. : Stanovení činitele odrazu světla některých dekorativních kamenů pomocí etalonů a luxmetru, Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2014, Černá Hora, Česká republika
  • Pospíšil, M., Zeman, L.: Ocelo-litinové konstrukce v lázeňském prostředí, Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky, Praha 2014, ISBN: 978-80-904081-6
  • Pospíšil, M., Vavrušková, M., Veřtátová, E.: New Ways of Teaching Statics and Applied Structural Mechanics to Architects, Experimantal Stress Analysis 2014, Mariánské Lázně, Czech Republic, ISBN: 978-80-261-0376-9
 • Invited lectures (out of the home faculty) / vyzvané přednášky (mimo domovskou fakultu):
  • "Reflections of British and French Approaches in Structural Calculations in the Czech Milieu of the 19th Century", lecture in English for international students of History of Technology, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d´Histoire des Sciences et des Techniques, Paris, 2015-04-16 / přednáška v angličtině pro zahraniční studenty v předmětu Dějiny techniky, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centrum dějin vědy a techniky, Paříž, 16.04.2015
  • "Stereotomy", lecture in English for international students of History of Technology (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague, 2016-11-09 / přednáška v angličtině pro zahraniční studenty v předmětu Dějiny techniky (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, 9.11.2016
  • "Graphic Statics in the Czech Historic Lands in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century", lecture in English for international students of History of Technology (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague, 2016-11-16 / přednáška v angličtině pro zahraniční studenty v předmětu Dějiny techniky (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze,16.11.2016
  • "Litinové konstrukce v lázeňském prostředí / Cast-iron Structures in Spa Regions", lecture in Czech for heritage experts and professional public, National Heritage Institute, Loket, 2016-11-21 (co-lecturer: L. Zeman) / přednáška v češtině pro Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti, 21.11.2016 (spolupřednášející: L. Zeman)
  • "Graphic Statics and its Transfer to the Czech Lands in the Last Third of the 19th Century", lecture in English, CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales), Prague, 2017-06-06 / přednáška v angličtině, CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách), Praha, 6.6.2017
 • Organization of an international conference (president of the organizational board of the conference and editor of the English version of the Proceedings) / organizace mezinárodní konference (předseda organizačního výboru konference a předseda redakční rady a koeditor české a editor anglické verze závěrečné odborné publikace):
  • International Consultative Round Table Meeting of Experts Invited to Compare Urban and Architectural Values of the West Bohemian Spa Triangle Towns and Important Spas in Europe, May 19‐21, 2011, Karlovy Vary, Česká republika (meeting of ICOMOS experts from Belgium, France, Italy, Germany, Czech Republic, Russia and Great Britain / setkání expertů ICOMOS/UNESCO z Belgie, Francie, Itálie, Německa, České republiky, Ruska a Velké Británie)