Fotogrammetrie - zadání SP z DGII

Fotografie k rekonstrukci a zákresu

Pořiďte si vhodný snímek z oblasti architektury, nejlépe snímek vodorovný. Pokud bude snímek šikmý, musíte si nastudovat jeho rekonstrukci z elektronických skript a literatury (např. Drábek, K., Harant, F., Setzer, O.: Deskriptivní geometrie II, SNTL, Praha, 1979).

Můžete použít fotografii z časopisu nebo literatury, nebo fotografii vlastní. Fotografie musí být dostatečně kvalitní pro provedení rekonstrukce, v zorném poli (tj. uvnitř zorné kružnice) musí být vhodné místo pro zákres nového objektu.

Obecné pokyny k provedení a odevzdávání práce

 • Počítačové zpracování ve vhodném sotwaru (AutoCAD, Rhinoceros).
 • Formát pro tisk A3.
 • Velikost písma a typy čar je nutno upravit tak, aby ve všech výkresech byla velikost shodná.
 • Kromě výtisků se odevzdává i elektronická verze výstupního portfolia (PDF soubor), zdrojová fotografie, zdrojové soubory (dwg, 3dm).
 • Konkrétní podmínky odevzdávání výtisků stanoví vedoucí práce.

Výsledné porfolio by mělo obsahovat:

 • Titulní list s označením předmětu a typu semestrální práce (např.: "Fotogrammetrie – semestrální práce z Dg II"), akademickým rokem, Vaším jménem. Zvolte vhodné grafické zpracování, zapojte v nějaké podobě např. rekonstruovaný snímek a/nebo výslednou podobu zákresu.
 • Na titulním listu, nebo na samostatné stránce může být i upřesnění lokality, ve které zpracováváte zákres (mapka, další fotografie místa, velmi stručný popis objektu ...).
 • Výkresy alespoň v minimálním rozsahu, případně doplněné o rozšiřující prvky (viz níže).

Minimální rozsah práce

První výkres

Proveďte rekonstrukci snímku, tj. určete prvky vnitřní orientace. Z konstrukcí musí být zřejmé, které údaje byly známé a byly využity (označte, popište). Sestrojte zornou kružnici. Sestrojte otočený půdorys objektů na snímku čerchovanou čarou (ukázka čerchované čáry:  Ukázka čerchované čáry ).

První výkres obsahuje snímek, prvky vnitřní orientace, zornou kružnici a otočený půdorys.

Druhý výkres

 •  Snímek zvětšete tak, aby zorné pole pokrývalo dostatečně formát A3.
  Dostatečné pokrytí formátu zornou kružnicí
 • Sestrojte otočený půdorys nového objektu (čerchovanou čarou) a v rámci formátu A3 sestrojte perspektivu nového objektu (využijte redukci alespoň u zobrazených konstrukcí).
 • Až na drobné přesahy musí být nový objekt v zorném poli!
 • Druhý výkres obsahuje snímek a konstrukci perspektivy nového objektu.

Třetí výkres

Třetí výkres obsahuje nový objekt bez konstrukcí („výkres pro zákazníka“). Zvolte vhodné grafické zpracování (textury, případně finalizace v grafickém editoru).

Rozšíření práce

Minimální rozsah práce lze doplnit např. o:

 • zvětšené a detailněji zpracované zobrazení zajímavých zajímavých částí nového objektu;
 • zahrnutí osvětlení, tj. rekonstrukce osvětlení na původním snímku a osvětlení nového objektu;
 • doplnění vhodného zrcadlení ve vodní hladině, lesklé dlažbě, skleněné fasádě ... ;
 • různé varianty zákresu;
 • zákres stejného nového objektu do různých fotografií stojné lokality.

Pokyny k odevzdávaným souborům

 • V souboru (dwg/3dm) umístěte jednotlivé konstrukce do hladin a pojmenujte je vhodným názvem:

  • prvky vnitřní orientace
  • otočený půdorys objektů
  • otočený půdorys nového objektu
  • perspektiva nového objektu
  • ... další hladiny podle vlastního uvážení a konstrukcí
   Pro každou hladinu použijte jinou barvu, možno využít i různé tloušťky čar. Využívejte odpovídající typy čar (např. čerchovaná čára musí být typu cerchovana, standardní "CADovský" typ "čárka – tečka" je nevyhovující).  
 • Názvy souborů musí obsahovat vaše přímení, jméno a označení části úkolu. Např.: prijmeni_jmeno_portfolio.pdf, prijmeni_jmeno_fotogrammetrie.dwg/3dm.

 • Spolu s DWG souborem odevzdejte také vkládaný snímek (případně všechny vložené obrázky) a ujistěte se, že jsou v souboru správně nastaveny cesty k vkládaným obrázkům. Vhodný způsob je vkládané obrázky uložit do stejného adresáře jako DWG soubor a tento adresář spolu s tiskovými soubory při odevzdávání zabalit do balíčku ZIP.

Hodnocení

Hodnotí se faktická správnost konstrukcí a zpracování dle uvedených pokynů, dále vhodný, detailně zpracovaný, realizovatelný nový objekt.  Při hodnocení se bude zohledňovat také náročnost konkrétního zadání a dodané detaily či jiná rozšíření základní fotogrammetrie.

Ukázkové práce

Ukázku prací z minulých let si můžete prohlédnout zde.