Nosné konstrukce III - Kovové a dřevěné konstrukce

Upozornění
Od LS 2018/19 najdete aktuální informace k předmětu na stránkách FA, podklady ke cvičením pak v kurzu v systému Moodle.
Rozvrh
ikona_rozvrhy

Obsahem je základní přehled o vlastnostech konstrukčních materiálů (ocel, hliníkové slitiny, dřevo a hmoty na bázi dřeva, plastické hmoty), metodika navrhování konstrukcí z nich zhotovených, včetně způsobů spojování prvků, přehled typů nízkopodlažních, výškových, halových a zvláštních objektů, jejich prostorové uspořádání a problematiku jejich prostorové tuhosti. Cvičení probíhá tradiční formou. Podmínkou pro zapsání předmětu je úspěšné složení zkoušky z Nosných konstrukcí I.

Kód: 522NK3B
Semestr: 6
Program: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Kredity: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.20. 2. Kovové konstrukce Historie, výroba oceli, vlastnosti
1pred_uvod (PDF  62,7 kB)
1pred_hist2 (PDF  9,9 MB)
1pred_hist1 (PDF  9,9 MB)
1pred_mat (PDF  1,4 MB)
2.27. 2. Ocel - vlastnosti, zkoušky, chování, sortiment. Koncepce navrhování podle mezních stavů, zatížení, výpočtové hodnoty materiálu, analýza konstrukce, základní druhy namáhání, vzpěrný tlak, ohyb, mezní stav použitelnosti.
2pred (PDF  2,3 MB)
3.6. 3. Konstrukční formy, ohýbané nosníky, tlačené pruty, tažené pruty, tenkostěnné konstrukce, spřažené konstrukce, uložení a kotvení, mechanické spojování, svařování. Ochrana proti ohni a korozi.
3pred (PDF  3,2 MB)
4.13. 3. Prostorové uspořádání konstrukcí, modulová osnova, prostorová tuhost, ztužení, podmínka stability, typy ztužujících konstrukcí, jádrové systémy, systém vystřídaných průvlaků, tubus, výškové možnosti. Patrové skelety - přehledný výkres, stropní deska, stropní nosníky, průvlaky a sloupy, zavětrování.
4pred (PDF  3 MB)
5.20. 3. Průmyslové haly - úvod, přehledný výkres, střešní plášť, vaznice, vazníky, průvlaky, sloupy, jeřáby, zavětrování, obvodové stěny.
5pred (PDF  6,9 MB)
6.27. 3. Haly velkých rozpětí - přehled systémů, převládající namáhání - ohyb, tlak, tah. Zvláštní konstrukce - stožáry a věže, nádrže a zásobníky, potrubní a dopravníkové mosty, předpjaté konstrukce, mosty.
6pred (PDF  7,7 MB)
7.3. 4. Konstrukce z hliníkových slitin - úvod, zpracování, polotovary, vlastnosti materiálu, výroba, návrh a výpočet, konstrukční prvky, oblasti použití, typy konstrukcí, plechové konstrukce, skelety, opláštěné skelety
7pred (PDF  5,3 MB)
8.10. 4. Stavební dřevo a hmoty na bázi dřeva, navrhování prvků, spoje dřevěných konstrukcí, znehodnocení dřeva a jeho ochrana, konstrukční formy a typy konstrukcí - rovinné, prostorové, kotvení a uložení prvků
8pred (PDF  4,9 MB)
9.17 4. Velikonoční pondělí
10.24. 4. Prostorová tuhost dřevěných objektů, soustavy krovů, budovy na bází dřeva, haly, mosty. Konstrukce z plastických hmot - druhy a vlastnosti hmot, navrhování, typy konstrukcí, ohýbané prvky, lomenice, skořepiny, stanové střechy, konstrukce přetlakové, žebrové, polštářové, kombinované
9pred (PDF  10,2 MB)
10pred (PDF  6,8 MB)

Doporučená literatura a podklady

Lorenz, K.: Kovové a dřevěné konstrukce, skriptum ES ČVUT Procházka a kol.: Prvky kovových konstrukcí, SNTL 1972 Lederer a kol.: Ocelové konstrukce pozemních staveb, SNTL 1971 Marek a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL 1985 Dudko a kol.: Drevené konštrukcie ALFA 1976 Hujňák, J,: Dřevěné stavební konstrukce a dílce, SNTL 1986 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce, doplňují se nové tituly

Podmínky zkoušky

zapsaný zápočet ze cvičení; dvacetiminutový test s výsledkem minimálně 20 bodů ze 40 možných; věcně správně vyřešený individuálně zadaný příklad; ústní zkouška

Přednášející

Cvičení/Semináře

Ve cvičeních se řeší 3 úlohy s charakteristickými prvky (výšková budova, ocelová hala a dřevěná hala), úlohy jsou zadány s individuálními hodnotami. Dole na této stránce je umístěn odkaz na formulář "Zadání a podmínky zápočtu", kde jsou rozepsána zadání jednotlivých úloh a odkazy na čísla studijních skupin, v nichž jsou uvedena jména studentů a individuální hodnoty pro výpočet. Každý student si formulář "Zadání a podmínky zápočtu" stáhne, vytiskne, vyplní do něho své zadané hodnoty a podepíše. Tento formulář odevzdá na konci semestru společně s vypracovanými příklady. (Pozor na správné opsání zadaných individuálních hodnot, výpočty s odlišnými hodnotami nebudou cvičícím přijaty a mohou být považovány za pokus o podvod.)

1.Úvod ke cvičení, seznámení s učivem, podmínky zápočtu. Zadání 1. úlohy – ocelový skelet patrové budovy. Základní konstrukční principy patrových budov. Návrh profilu trapézového plechu, stropnice a svařovaného průvlaku.
2.Ocelový skelet patrové budovy – pokračování návrhu. Návrh profilu sloupu (běžného, popř. v zavětrování), návrh ztužidel. Základní konstrukční zásady vybraných detailů ocelové patrové budovy.
3.Zadání 2. úlohy – ocelová konstrukce halové stavby. Základní konstrukční principy ocelové halové stavby. Návrh profilu střešní vaznice, příhradového vazníku (horní tlačený pás, dolní tažený pás, tlačená nebo tažená diagonála). Návrh profilu sloupu (tlak a ohyb), příčného větrového nosníku (ve střeše), podélného větrového nosníku (ve stěně), návrh založení (ocelový patní plech a velikost žb patky). Základní konstrukční zásady vybraných detailů ocelové konstrukce halové stavby.
4.Zadání 3. úlohy – dřevěná konstrukce halové stavby. Základní konstrukční principy dřevěné halové stavby. Návrh profilu vodovzdorné překližky, prkenného bednění (záklopu), vaznice (krokve). Návrh příhradového vazníku (tlačené horní pásnice, tažené dolní pásnice a tlačené diagonály) a lepeného lamelového vazníku.
5.Konzultace a zápočty.

Doporučená literatura a podklady

Eliášová, M., Sokol, Z. (2008): Ocelové konstrukce (příklady), ČVUT Praha ••• Vraný, T., Jandera, M., Eliášová, M. (2009): Ocelové konstrukce 2 (cvičení), ČVUT Praha ••• Studnička, J. (2008): Ocelové konstrukce (normy), ČVUT Praha ••• Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K. (2005): Dřevěné konstrukce (cvičení), ČVUT Praha ••• ČSN 01 3483 Výkresy kovových konstrukcí ••• ČSN 01 3487 Výkresy drevených stavebných konštrukcií ••• Hořejší, J., Šafka, J. a kol. (1988): Statické tabulky, SNTL Praha

Cvičící

Podklady ke cvičení

Zatížení:

zatížení 1 , zatížení 2 , zatížení 3 , zatížení 4 , zatížení 5 , zatížení 6 , zatížení 7 , zatížení 8 , zatížení 9 , zatížení 10 , zatížení 11 , zatížení 12 , zatížení 13 , objemové hmotnosti materiálů

vítr_1 , vítr_2 , vítr_3 , vítr_4 , vítr_5 , vítr_6 , vítr_7 , vítr_8, vítr 9 , vítr 10 , vítr 11 , vítr 12 , vítr 13 , vítr 14 , vítr 15 , vítr mapa

sníh 1 , sníh 2 , sníh 3 , sníh 4 , sníh 5 , sníh 6 , sníh 7 , sníh 8 , sníh 9 , sníh 10sníh mapa

proměnná zatížení  (ze skripta ČVUT FSv Kufner, Kuklík: Stavební mechanika 20)

Návrh ocel:

ocel_navrhování_1 , ocel_navrhování_2 , ocel_navrhování_3 , ocel_navrhování_4 , ocel_souč_vzpěr_1 , ocel_souč_1vzpěr_2 , ocel_souč_vzpěr_3 , průhyby

ocel_skelet_1 , ocel_skelet_2 , ocel_skelet_3

ocel_příhrady , ocel_hala_1 , ocel_hala_2 , ocel_hala_3 , ocel_hala_4 , ocel_hala_5

Tabulky s průřezovými charakteristikami:

ocel_I , ocel_IE , ocel_IPE , ocel_HEB , ocel_UPE_a trapézový plech_VSŽ

složený průřez 2x L (jednoose sym) ,   složený průřez 2x L (asymetrický) ,   čtvercový dutý průřez (Jäkl) ,   obdélníkový dutý průřez (Jäkl) ,   kruhová trubka

 Návrh dřevo:

dřevo_1 , dřevo_2dřevo_3 , dřevo_4

Výklad postupu výpočtu ve cvičeních:

ocelové konstrukce - úvod a patrová budova (1) ,  ocelové konstrukce - patrová budova (2) ocelové konstrukce - haladřevěné konstrukce - hala

Zadání příkladů do cvičení:

zadání a podmínky zápočtu, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, zapsaní po začátku semestru