Podmínky absolvování předmětu Matematika I v letním semestru a. r. 2017/18

Zápočet

  • Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10 cvičeních. Při nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, musí student(ka) uvědomit cvičící(ho) co nejdříve (lze i telefonicky či e-mailem) a ihned po ukončení nemoci předložit potvrzení od lékaře.
  • Aktivní účast na cvičeních. Je-li student(ka) vyzván(a), předvede své znalosti u tabule.
  • Během semestru se budou psát tři průběžné testy, testy budou bodovány. Pro udělení zápočtu je nutné účastnit se všech tří testů a získat 50 % bodů alespoň z jednoho z nich.

Zkouška

  • Zkoušky se může zúčastnit pouze student(ka), který(á) získal(a) zápočet.
  • Zkouška probíhá písemně formou zkouškového testu. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutno získat alespoň 50 % bodů – viz Klasifikační tabulka.
  • Řádný termín zkoušky musí být vyčerpán do 22. 6. 2018, následující termíny budou pouze opravné.

Klasifikační tabulka

počet bodů získaných
ve zkouškovém testu
méně než 9 9 – 10 11 – 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18
klasifikační stupeň   F E D C B A
slovní vyjádření nedostatečně dostatečně uspokojivě dobře velmi dobře výborně

Poznámky

  • Předmět lze uzavřít nejpozději do 28. 9. 2018.
  • Pokud má student(ka) zdravotní problémy, které budou vyžadovat individuální přístup, nahlásí tuto skutečnost cvičícímu a zároveň předloží potvrzení od odborného lékaře (nejpozději do konce druhého týdne semestru).
  • Nezúčastní-li se student(ka) testu z důvodu nemoci, může se účastnit testu v náhradním termínu, pokud se řádně omluví do 3 dnů (telefonicky či e-mailem) a přinese omluvenku od lékaře ihned po ukončení nemoci.
  • Je přísně zakázáno fotografovat a kopírovat zadání testů.