Požadavky k získání klas. zápočtu z Dg II v letním semestru a. r. 2017/18

 1. Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10 cvičeních. Při dlouhodobé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, musí student(ka) uvědomit cvičící(ho) co nejdříve (lze i telefonicky či e-mailem) a ihned po ukončení nemoci předložit potvrzení od lékaře.
  Absence na více než 3 cvičeních je důvodem neudělení zápočtu.
 2. Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby včetně křivítka.
 3. Odevzdání 2 rysů, které se budou rýsovat v době cvičení nebo v jiném určeném termínu. Nezúčastní-li se student(ka) rysu z důvodu nemoci, může se účastnit rysu v náhradním termínu, pokud se řádně omluví (tj. omluví se do 3 dnů telefonicky či e-mailem a přinese omluvenku od lékaře hned po skončení nemoci).
 4. Do data, které stanoví vedoucí semestrální práce (nejpozději do 4. 5. 2018) odevzdat semestrální práci, která odpovídá požadavkům vedoucího.
 5. Rysy, semestrální práce a docházka nad minimální požadovanou účast budou bodovány, podrobněji viz část Bodový systémZápočet je možno získat do data, které stanoví cvičící (nejpozději do 29. 6. 2018).
 6. Pokud má student(ka) zdravotní problémy, které budou vyžadovat individuální přístup, nahlásí tuto skutečnost cvičící(mu) a zároveň předloží potvrzení od odborného lékaře (nejpozději do konce druhého týdne semestru). 

Poznámky:

 • Absence na více než třech cvičeních je důvodem neudělení zápočtu. 
 • Neodevzdání semestrální práce v termínu určeném vedoucím práce, nebo odevzdání práce, která neodpovídá zadání, je důvodem neudělení zápočtu

Bodový systém

Body lze získat za:

 • rysy – celkem nejvýše 5 bodů
  • Rys č. 1 – Plochy – nejvýše 2 body
  • Rys č. 2 – Osvětlení – nejvýše 3 body
 • semestrální práci – nejvýše 4 body
 • docházku

  • žádná absence – 1 bod
  • 1 absence – 0,75 bodu
  • 2 absence – 0,5 bodu

Řádné získání zápočtu

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy, za semestrální práci a docházku (s přesností na 0,25 bodu). Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů.

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

počet získaných bodů  10 – 9 8,75 – 8 7,75 – 7 6,75 – 6 5,75 – 5 4,75 – 0
4,75 – 3,5
možnost opravit
jeden z rysů 
klasifikační stupeň A B C D E F
slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

Opravné získání zápočtu

Pokud student(ka) nezíská dostatečný počet bodů k řádnému udělení zápočtu, může (za splnění následujících podmínek) opravit ten z rysů, který byl původně hodnocen hůře.

Podmínky pro možnost opravit jeden z rysů:

 • Účast na obou rysech v řádném termínu.
 • Včasné odevzdání semestrální práce odpovídající zadání.
 • Zisk celkem alespoň 3,5 bodu za rysy, semestrální práci a docházku (viz klasifikační tabulka).

Podmínky pro opravné získání zápočtu:

 • Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných za neopravovaný rys, opravovaný rys, za semestrální práci a za docházku.
 • Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů.
 • V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.