Požadavky pro získání klasifikovaného zápočtu z DGI

v zimním semestru a. r. 2018/2019 

 1. Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10 cvičeních. Při dlouhodobé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, musí student(ka) uvědomit cvičící(ho) co nejdříve (lze i telefonicky či e-mailem) a ihned po ukončení nemoci předložit potvrzení od lékaře.
  Absence na více než 3 cvičeních je důvodem neudělení zápočtu.
 2. Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby včetně křivítka.
 3. Odevzdání 2 rysů, které se budou rýsovat v době cvičení nebo v jiném určeném termínu. Rysy nelze opravovat.
  Vypracování zápočtového testu, který se bude psát po skončení semestru. Zápočtový test bude možno v případě neúspěchu a za splnění níže uvedených podmínek jedenkrát opravit ve zkouškovém období.
  Rysy a zápočtový test budou bodovány, podrobněji viz část Bodový systém.
  Nezúčastní-li se student(ka) rysu nebo testu z důvodu nemoci, může se účastnit rysu nebo testu v náhradním termínu, pokud se řádně omluví (tj. omluví se do 3 dnů telefonicky či e-mailem a přinese omluvenku od lékaře hned po skončení nemoci).
 4. Zápočet je možno získat do data, které stanoví cvičící (nejpozději do 15. 2. 2019).
 5. Pokud má student(ka) zdravotní problémy, které budou vyžadovat individuální přístup, nahlásí tuto skutečnost cvičící(mu) a zároveň předloží potvrzení od odborného lékaře (nejpozději do konce druhého týdne semestru). 

Poznámky:

 • Je přísně zakázáno fotografovat a kopírovat zadání testů. Porušení tohoto zákazu může být i důvodem neudělení zápočtu.

Bodový systém

Body lze získat za:

 • Rysy – celkem nejvýše 4 body
  • Rys č. 1 – Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP – 2 body
  • Rys č. 2 – Zrcadlení v LP – 2 body
 • Zápočtový test – nejvýše 6 bodů

Řádné získání zápočtu

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy a za zápočtový test (s přesností na 0,25 bodu). Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů.

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

počet bodů získaných
za rysy a zápočtový test
10 – 9 8,75 – 8 7,75 – 7 6,75 – 6 5,75 – 5 4,75 – 0
4,75 – 2,75
možnost zúčastnit se
opravného testu
klasifikační stupeň A B C D E F
slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

Opravné získání zápočtu

Ve zkouškovém období se bude konat opravný termín zápočtového testu. Rysy nelze opravovat.
Podmínky pro účast na opravném zápočtovém testu jsou:

 • účast na řádném termínu zápočtového testu,
 • získání více než 2,5 bodu za rysy a zápočtový test v řádném termínu.

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy a za opravný zápočtový test. Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů. V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.