Program kurzu geometrie a prostorové představivosti

Řešení prostorových úloh, práce s pravoúhlými průměty
Základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny
Polohové úlohy, vzájemná poloha dvou přímek, vzájemná poloha přímky a roviny
Polohové úlohy, vzájemná poloha dvou rovin, hlavní přímky roviny, třetí průmětna
Metrické úlohy, skutečná velikost úsečky, zobrazení kolmých přímek, přímka kolmá k rovině
Zobrazení rovinného útvaru, otočení roviny
Stereometrie
Půdorysy, nárysy, bokorysy prostorových objektů
Prostorové objekty dané půdorysem, nárysem, bokorysem
Stereometrie, řezy hranolů
    Stereometrie, řezy jehlanů
Cvičný test, oprava testu

Doporučená literatura:

  • Pomykalová E. : Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
  • Drs: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
  • Korch, Mészárosová, Musálková: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních
  • Maňásková: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus (odkaz)