Semestrální práce z Dg II (LS 2017/18) – Šrubař


Obecné pokyny

Termín výběru tématu SP

do 9. 3. 2018

 • Závazný výběr tématu SP je nutno provést v kurzu v Moodlu - a to pod položkou "Výběr tématu semestrální práce".
 • Po tomto datu bude téma SP přiděleno.
 • Student může po předchozí domluvě pracovat na semestrální práci pod vedením jiného vyučujícího, než svého cvičícího.

Termín odevzdání

do 4. 5. 2018

 • Po termínu odevzdání nelze SP přepracovávat a doplňovat.

Konzultace SP

Konzultace probíhají během semestru ve vypsaných konzultačních hodinách nebo podle domluvy.
Poslední týden před termínem odevzdání SP, tj. 30. 4. – 4. 5. 2018, konzultuji pouze technické detaily (např. rozsah tisku, konkrétní provedení, ...).

Odevzdávání elektronických verzí

 • Elektronickou verzi SP a podkladové soubory odevzdávejte zabalené jako jeden soubor ZIP. Soubor pojmenujte Prijmeni_Jmeno_dg2.zip.
 • Odevzdávejte v Moodlu v úkolu „Semestrální práce - odevzdávka a hodnocení“.
 • Student je zodpovědný za to, že bude mít v termínu odevzdání práce data k dispozici. (Jste povinni řádně svou práci zálohovat.)


Témata semestrálních prací


Fotogrammetrie

Pokyny k zpracování tohoto tématu najdete na samostatné stránce.

Ukázky prací najdete zde

Odevzdávka:

 • Vytištěné základní portfolio, které odpovídá minimálnímu rozsahu tohoto typu SP + titulní list (viz obecné pokyny).
 • Kompletní portfolio (pouze elektronicky jako jeden soubor PDF, formát A3):
  • stručný popis stavby (případně upřesnění lokality, orientační mapka, ...),
  • dílčí konstrukce podle logické návaznosti (viz obecné pokyny),
  • na listu s rekostrukcí snímku graficky zvýrazněnte použité údaje (známý rozměr půdorysu, okna, ... ),
  • do portfolia zařazujte vždy jen ukázkové konstrukce, případně doplněné stručným popisem,
  • u zrcadlení nezapomeňte zvýraznit polohu roviny zrcadla, u osvětlení polohu úběžníku světelných paprsků,
  • přehled všech použitých zdrojů (Jak citovat, Příklady citací).
  • Při vytváření portfolia dbejte na názornost, přehlednost a logickou návaznost konstrukcí! 
 • Všechny zdrojové soubory.

Anaglyfy

Anaglyf je dvourozměrný obraz, který - pokud je pozorován správně zvolenými anaglyfickými brýlemi ze správné vzdálenosti a pozice - vzbuzuje dojem, že se ve skutečnosti díváme na prostorový objekt. Anaglyfické zobrazování je založeno na dvojnásobném středovém průmětu zvoleného objektu. Středy promítání musí být umístěny v místech, kde bude mít budoucí pozorovatel oči (z toho vyplývá např. podmínka pro vzdálenost těchto středů). Prostorového vjemu je pak docíleno vhodnou kombinací barev průmětů a anaglyfických brýlí.

Konstrukce anaglyfuAnaglyf

Zadání práce

Vyberte si vhodný objekt a sestrojte jeho anaglyfický obraz. Tedy zvolte vhodnou polohu objetu vůči průmětně (papíru) a vhodnou polohu středů promítání (očí). Práce bude obsahovat názorné zobrazení principu anaglyfické projekce a také postupu při konstrukci perpektivních průmětů a výsledného obrazu (např. v Mongeově promítání nebo s využitím 3D modelu objektu). 

 • Anaglyf můžete konstruovat buď promítáním na vodorovnou nebo svislou průmětnu (promítání na vodorovnou průmětnu je zobrazeno na obrázcích výše).
  • Promítání na vodorovnou průmětnu odpovídá anaglyfickému obrazu na papíře, který je položen na stole - tomu musí odpovídat poloha očí vůči zamýšlenému formátu papíru.
  • Promítání na svislou průmětnu je vhodné pro anaglyfické obrazy prezentované formou plakátů, nebo na obrazovce počítače.
 • Anaglyfy musí být konstruovány přímo v měřítku, ve kterém budou nakonec prezentovány. Případné zvětšování či zmešování změní i rozestup očí a tím zničí prostorový vjem.
 • Vhodným objektem může být zajímavá stavba, mnohostěn (případně několik jednodušších mnohostěnů). Sestrojit lze také "výukový anaglyf", na kterém by byla zobrazena prostorová situace při řešení nějakého geometrického problému (např. řez tělesa, osvětlení, plocha stavební praxe), případně lze zpracovat sadu jednodušších anaglyfů.
 • Finálním výstupem bude anaglyf s přiloženými vhodnými brýlemi. Součástí práce je odladění barev tisku tak, aby s přiloženými brýlemi anaglyf opravdu "fungoval". 

Výstupem SP může být

 • Portfolio obsahující všechny důležité průběžné konstrukce, komentáře i výsledný anaglyf. Průběžné konstrukce musí být zpracovány názorným způsobem.
 • Plakát obsahující názorné průběžné konstrukce i výsledný anaglyf.
 • Kombinace s tématem "Perspektivní krabička" (viz níže).

Odevzdávka:

 • Výsledný anaglyf spolu s vhodnými anaglyfickými brýlemi pro pozorování.
  • Výstup musí být způsobem, který nebude rušit pozorování anaglyfu, označen popisem (minimálně název stavby, jméno autora, akademický rok).
  • Musí být zřejmé z jaké pozice má být anaglyf pozorován (položen na stole z určené vzdálenosti a výšky, u plakátu určit polohu očí pozorovatele a jeho vzdálenost od plakátu).
  • Pokud není možné tyto informace umístit přímo k anaglyfu (zejména u anaglyfů na vodorovnou průmětnu), je možné je umístit na samostatný list nebo na druhou stranu výtisku; u plakátů je takové řešení nevhodné.
 • Portfolio (pouze elektronicky jako jeden soubor PDF, formát max. A3), které bude obsahovat minimálně:
  • stručný popis stavby (případně upřesnění lokality, orientační mapka, ...),
  • upřesnění měřítka a polohy pozorovatele vůči zobrazovanému objektu a průmětně,
  • postup práce na ukázkových konstrukcích (musí být zřejmé jakým způsobem vznikly anaglyfické průměty, zda byl využit 3D model nebo práce čistě s půdorysy a pohledy),
  • popis nastavení barev pro tisk, vhodného typu anaglyfických brýlí a jejich případných úprav (zdvojení filtru, ... ),
  • přehled všech použitých zdrojů (Jak citovatPříklady citací).
  • Při vytváření portfolia dbejte na názornost a přehlednost!
 • Všechny zdrojové soubory.

Vystřihovánka ve stylu časopisu ABC

Vyberete si vhodnou a zajímavou stavbu (výběr podléhá schválení). Navrhněte model stavby ve vhodném měřítku (model včetně případné podložky se musí vejít do krychle 30x30x30 cm). Model musí být navržen tak, aby šel sestavit z jednotlivých rovinných dílů - částí vystřihovánky. Součástí práce je nahrazení jinak nerozvinutelných ploch (např. části kulových kopulí) jinými - do roviny rozvinutelnými - plochami.

Hodnotí se:

 • Správný a efektivní návrh modelu.
 • Zpracování portfolia – zejména názornost návodu, přehlednost jednotlivých listů.
 • Provedení sestaveného modelu.

Odevzdávka:

 • Složený model opatřený pevnou podložkou s popisem (minimálně název stavby, jméno autora, akademický rok).
 • Portfolio (pouze elektronicky jako jeden soubor PDF, formát max. A3), které bude obsahovat minimálně:
  • stručný popis stavby (případně upřesnění lokality, orientační mapka, ...), měřítko,
  • zobrazení stavby ve vhodném názorném promítání s rozlišenými a očíslovanými díly vystřihovánky, v případě potřeby bude takových pohledů více (pro přehlednost lze stavbu zobrazovat po částech), je možné využít i výstupy z 3D modelu stavby,
  • návod na sestavení (doporučené pořadí skládání, popsaná úskalí ...),
  • jednotlivé listy s očíslovanými díly vystřihovánky,
  • přehled všech použitých zdrojů (Jak citovatPříklady citací).
  • Při vytváření portfolia dbejte na názornost a přehlednost!
  • Uveďte doporučenou gramáž papíru pro tisk jednotlivých stran s díly vsytřihovánky.
 • Všechny zdrojové soubory.

Ukázkové práce

Přehled doporučených staveb (zpracování jiné stavby je samozřejmě možné).

Doporučená literatura:

Elektronická skripta - Vystřihovánky


Perspektivní krabička

Navrhněte a sestrojte perspektivní krabičku, která bude zobrazovat vhodný interiér běžně dostupného veřejného prostoru:

 • nádraží, letiště
 • knihovna
 • koncertní sál
 • ...

Obecné pokyny

V interiéru bude zobrazeno dostatečné množství detailů (tj. vybavení, okna, dveře, ...) a bude obsahovat průhled do jiného patra či místnosti. Odevzdáte sestrojenou krabičku, která bude vyrobena z dostatečně pevného papíru nebo umístěna na pevnou podložku. Dále odevzdáte rozloženou krabičku a portfolio s názorně zobrazeným postupem vytváření krabičky. Na výkresech musí být zřejmý zejména postup práce, zavedení jednotlivých perspektiv nebo použití 3D modelu ... 

Umístění pozorovacího otvoru volte tak, by bylo možno pohodlně přiložit ke krabičce oko.

Možnosti rozšíření

 • Perspektivní krabička v kombinaci s anglyfem (princip anaglyfu viz výše)
  • Jednoduchý interiér zobrazený anaglyficky.
  • Dva pozorovací otvory s vloženými barevnými filtry.
 • Místo základního tvaru krabičky (kvádr) využijte např. vícestěnný hranol, ...
 • Zapracujte i podhledy (pozor na vyřešení dostatečného osvětlení vniřku krabičky).
 • Navrhněte "vícepatrovou" krabičku - zpracujte více pater téhož objektu nad stejně ohraničeným půdorysem (pozor na vyřešení dostatečného osvětlení vniřku krabičky).
 • Doplňte zobrazované objekty o osvětlení, případně zrcadlení.

Odevzdávka

 • Složená a funkční perspektivní krabička v dostatečně pevném provedení a opatřená popisem (minimálně jméno autora a akademický rok).
 • Portfolio (pouze elektronicky jako jeden soubor PDF, formát max. A3), které bude obsahovat minimálně:
  • stručný popis objektu (v případě inspirace reálným prostorem fotografie, jinak např. půdorysy, výstupy z 3D modelu, ...),
  • postup práce na ukázkových konstrukcích (musí být zřejmé jakým způsobem vznikly perspektivní průměty na stěnách krabičky),
  • ukázkové konstrukce případných rozšíření (zrcadlení, osvětlení),
  • rozloženou krabičku s uvedením doporučené gramáže papíru pro tisk, nebo popisem zpevňující konstrukce,
  • přehled všech použitých zdrojů (Jak citovatPříklady citací).
 • Všechny zdrojové soubory.

Ukázkové práce

Doporučená literatura:

Kupčáková Marie: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech, nakladatelství Prometheus, Praha, 2002 (odkaz)
Elektronická skripta - Perspektivní krabička

 


Elektronická skripta

Výstupem práce bude jedna kapitola elektronických skript Deskriptivní geometrie.

Možná témata pro LS 2017/18:

 • Řezy válců v MP
 • Řezy kuželů v MP
 • Řezy hranolů a válců v KP

(Zadána budou nejvýše dvě témata.)

Obecné pokyny

Příslušná kapitola elektronických skript bude zpracována jako komentovaná sada řešených příkladů v podobě, která bude v základních paremetrech respektovat zpracování již existujících částí elektronických skript.

Konkrétní podoba práce bude dohodnuta individuálně.