Statika 1

Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí s využitím grafických metod, a to zejména u prutových, visutých a klenbových typů konstrukcí. Dále seznamuje i s analytickým řešením vnitřních sil na staticky určitém přímém nosníku, průřezovými veličinami a aplikací prostého ohybu pro návrh a posouzení průřezu. V navazujícím předmětu Statika 2 jsou tyto znalosti dále prohlubovány na složitějších soustavách. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení probíhá tradiční formou s využitím moderního interaktivního nástroje GeoGebra.

Upozornění
Od letního semestru akademického roku 2018/2019 je stránka předmětu přesunuta na https://www.fa.cvut.cz/, podklady k přednáškám a cvičením pak do kurzu v systému Moodle.

Kód: 522ST1
Semestr: 2
Program: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Kredity: 3
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Přednáška ze STATIKY 1 je v letním semestru 2017/2018 nejprve každý sudý kalendářní týden a po Velikonocích každý lichý kalendářní týden. Přednášky se konají v přednáškovém sále T9:105, v pondělí od 9:00 hod. Harmonogram je následující:
1.Úvod, Rovinné soustavy sil (grafické a početní řešení), Prostý tah/tlak
2. *přednáší se DG2 *
3.Reakce na tuhých deskách, statická určitost
4. *přednáší se DG2 *
5.Průběhy vnitřních sil, průřezové veličiny, prostý ohyb
6. *přednáší se DG2 *
7.* Velikonoční pondělí *
8.Příhradové konstrukce; styčníková metoda, průsečná metoda, grafická metoda
9. *přednáší se DG2 *
10.Normálové napětí, opakování tah/tlak, prostý ohyb, kombinace M+N
11. *přednáší se DG2 *
12.Eulerovo kritické břemeno, vzpěrná pevnost
13. *přednáší se DG2 *

Poznámka k přednáškám

Prezentace přednášek jsou z důvodu ochrany autorských práv jiných subjektů uvedeny v plné verzi pod systémem Moodle (B172-522ST1_STATIKA1)

Přednášející

Cvičení/Semináře

Výuka se řídí nádledujícím harmonogramen. Vzhledem ke státním svátkům, rektorskému nebo děkanskému dni a přesunům ve výuce může být mezi jednotlivými paralelkami posun.
1.Rovinný svazek sil grafickou metodou, prostý tah
2.Rovinný svazek sil analytickou metodou, prostý tah
3.Obecná rovinná soustava sil grafickou metodou, reakce na tuhých deskách
4.Obecná rovinná soustava sil analytickou metodou, reakce na tuhých deskách
5.Visuté konstrukce, aplikace grafické metody na nosné lano, prostý tah
6.Klenbové konstrukce, aplikace grafické metody
7.Visuté konstrukce se stabilizací, aplikace grafické metody
8.Vnitřní síly (M, N, V) na přímém nosníku
9.Průřezové veličiny
10.Aplikace vnitřních sil a průřezových veličin, prostý ohyb
11.Aplikace vnitřních sil a průřezových veličin, prostý ohyb
12.Zápočtová písemka
13.Rezerva
Každé paralelce 1 cvičení odpadne.

Doporučená literatura a podklady

Sbírka interaktivních příkladů v programu GeoGebra na portále GeoGebraTube, která je v HTML5, a proto spustitelná na různých zařízeních.

RPTM 2014, 2015 a 2016 (příklady k procvičení)

RPTM 2017 Příklady Geogebra https://www.geogebra.org/m/FuKFhjnQ

Další literatura:
 1. Vondrová, R.: Statika I. Příklady. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-02949-7.
 2. Vondrová, R.: Statika II. Příklady. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03289-2.
 3. Dvořák, J.: Stavební mechanika. Praha : SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
 4. Hořejší, J., Šafka, J. a kol.: Statické tabulky. Technický průvodce, svazek 51. Praha : SNTL, 1987.
 5. Kolendowicz, T.: Stavební mechanika pro architekty. Praha : SNTL, 1984. 290s.
 6. Allen E., Zalewski W.: Form and Forces (Designing efficient, expressive Structures). New York: Wiley 2010
 7. Heyman, J.: The Science of Structural Engineering. London: Imperial College Press 1999
 8. Šimek, K.: Přednášky ze stavební mechaniky I., incl. Grafické statiky. Brno: Vysoká škola technická, 1949
 9. Hibbeler, R. C.: Structural analysis. Boston : Prentice hall, 2009. ISBN 0-13-257053-X.
 10. Shaeffer R. E.: Reinforced concrete. Preliminary design for architects and builders. New York : McGRAW-HILL, INC., 1992. ISBN 0-07-056417-5.

Podmínky udělení zápočtu

 1. Účast na cvičeních je podle SaZŘ ČVUT v Praze povinná, minimální docházka v předmětu Statika je 80 %.
 2. Každý student navštěvuje cvičení ve skupinách, v nichž je zapsán v KOSu. Přesun není možný.
 3. Na každém cvičení budou zadány pracovní listy, které je třeba s vypracovanými příklady odevzdat cvičícímu, a to buď přímo na cvičení, nebo nejpozději do 14 dní od zadání. Za pozdní zadání může cvičící požadovat práci navíc, např. vypracování příkladu v nástroji GeoGebra. Bez odevzdaného pracovního listu nebude uznána presence.
 4. Na první cvičení bude pracovní list rozdán vytištěn, pro ostatní cvičení je povinen si pracovní list vytisknout každý student sám. Pracovní listy jsou zveřejňovány na stránkách předmětu.
 5. Zápočtová písemka bude obsahovat dva příklady:
  1. Grafické řešení zadané konstrukce s návrhem hlavních nosných prvků.
  2. Analytické řešení staticky určitého přímého nosníku (průběh vnitřních sil, průřezové veličiny, prostý ohyb).
  3. (zápočtová písemka je hodnocena jako úspěšně absolvovaná v případě, že žádný příklad není hodnocen F)
 6. Při klasifikaci je dále přihlíženo k docházce, k odevzdávání prací zadaných na cvičení a ke kvalitě jejich vypracování.
 7. Uzavření klasifikace v letním semestru 2017/2018 je 15.6.2018.

Cvičící