Statika 2

Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí a základy pružnosti a pevnosti. Ve Statice 2 se uplatňují znalosti z předmětu Statika 1, kde stěžejními tématy jsou vnitřní síly na nosníku a momenty setrvačnosti průřezu.
Statika 2 se zabývá zejména některými základy pružnosti a pevnosti, a to konkrétně prostým tahem, tlakem, ohybem a kombinacemi normálové síly a ohybového momentu. Dále je vyložen smyk za ohybu. Při výkladu pružnosti je využívána teorie dovolenýh namáhání. Je vyložena problematika stability tlačených prutů, a to jednak pro ideální prut podle Eulera a jednak pro imperfektní osamělý tlačený prut pomocí součinitelů vzpěru. samostatná přednáška se věnuje dimentačním ohybovým momentům na nosných železobetonových deskách a ohýbanému železobetonovému průžezu. Poslední přednáška se věnuje mimostřednému tlaku s vyloučeným tahem.
Na cvičeních jsou jednotlivé kapitoly procvičovány na konkrétních příkladech.
Statika 2 je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení probíhá tradiční formou.
Před zapsáním výuky Statika 2 je třeba získat klasifikovaný zápočet ze Statiky 1.

Statika II (522ST2, 1+2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7:15 - 8:459:00 - 10:3010:45 - 12:1512:30 - 14:0014:15 - 15:4516:00 - 17:3017:45 - 19:15
8:00 - 9:309:45 - 11:1511:30 - 13:0013:15 - 14:4515:00 - 16:3016:45 - 18:1518:30 - 20:00
Po   T9:402 - C
D. Jiroutová
101 
T9:402 - C
D. Jiroutová
102 
   
 
 
 
Út   T9:402 - C
M. Rydval
103 
T9:402 - C
M. Rydval
104 
   
 
 
 
St   T9:402 - C
T. Bittner
105 
T9:402 - C
T. Bittner
106 
  T9:105 - P
M. Vokáč

sudý týden
   
 
 
 
Čt   T9:402 - C
M. Kostelecká
107 
T9:402 - C
M. Kostelecká
108 
   
 
 
 
   
 
 
 
Výtah z harmonogramu zimního semestru 2018/2019:
15.2.2019 konečný termín pro uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2018/2019
15.3.2019 konečný termín pro zkoušky předmětů v ZS 2017/2018

Kód: 522ST2
Semestr: 3
Program: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Kredity: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Přednáška ze STATIKY II je v zimním semestru 2018/2019 v sudém kalendářním týdnu:
1.Prostý tah, tlak, kombinace M+N a stabilita tlačených prutů
2.* přednáší se Stavební fyzika *
3.Staticky určité soustavy
4.* přednáší se Stavební fyzika *
5.Příhradové soustavy
Příhradové soustavy (PDF  409 kB)
6.* přednáší se Stavební fyzika *
7.Smyk za ohybu
8.* přednáší se Stavební fyzika *
9.ŽB desky, ohýbaný ŽB průřez
ŽB nosné desky (PDF  268 kB)
10.* přednáší se Stavební fyzika *
11.Mimostředný tlak za vyloučeného tahu – pružně i plasticky
12.* přednáší se Stavební fyzika *

Doporučená literatura a podklady

 1. Vondrová, R.: Statika I. Příklady. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-02949-7.
 2. Vondrová, R.: Statika II. Příklady. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03289-2.
 3. Dvořák, J.: Stavební mechanika. Praha : SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
 4. Hořejší, J., Šafka, J. a kol.: Statické tabulky. Technický průvodce, svazek 51. Praha : SNTL, 1987.
 5. Kolendowicz, T.: Stavební mechanika pro architekty. Praha : SNTL, 1984. 290s.
 6. Allen E., Zalewski W.: Form and Forces (Designing efficient, expressive Structures). New York: Wiley 2010
 7. Heyman, J.: The Science of Structural Engineering. London: Imperial College Press 1999
 8. Šimek, K.: Přednášky ze stavební mechaniky I., incl. Grafické statiky. Brno: Vysoká škola technická, 1949
 9. Hibbeler, R. C.: Structural analysis. Boston : Prentice hall, 2009. ISBN 0-13-257053-X.
 10. Shaeffer R. E.: Reinforced concrete. Preliminary design for architects and builders. New York : McGRAW-HILL, INC., 1992. ISBN 0-07-056417-5.

Podmínky zkoušky

Organizece:
1. Dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze má každý studen 1 řádný a nejvýše 2 opravné termíny dle podmínek SZŘ. Další opravná zkouška je dle SZŘ nepřípustná.
2. Podmínkou přihlášení na zkoušku je udělený zápočet ze Statiky 1 a Statiky 2.
3. Odhlášení ze zkoušky je možné nejpozději 3 dny před termínem zkoušky.
4. Neomluvená nepřítomnost na zkoušce je klasifikována F.
5. Ve zkouškovém období budou zkoušky s četností 2 dny v týdnu.
6. V březnu budou 2 termíny, které budou v KOSu otevřené jen pro opravy. První termín je nutné vyčerpat ve zkouškovém období!
7. V zimním semestru 2018/2019 je posledním termínem pro konání zkoušky dle rozhodnutí děkana den 15. 3. 2019.
Písemná část se skládá ze 4 částí:
1. Test - teoretické otázky ze Statiky 1 a Statiky 2.
2. Vnitřní síly na staticky určité soustavě.
3. Prosté případy pružnosti: Protý tah a tlak a jeho aplikace (příhradové soustavy), Prostý ohyb
4. Ostatní příklady z pružnosti a pevnosti: Kombinace namáhání N+M, Smyk za ohybu, Eulerovo kritické břemeno, Ohyb ŽB průřezu a dimenzační momenty na deskách, mimostředný tlak za vyloučeného tahu.
Pomůcky ke zkouškové písemce:
1. Kalkulačka, čisté listy papíru, psací potřeby.
2. Výpis důležitých vzorců libovolného zpracování (psaný text, tiskárna PC, Xerox,...). Omezen je formát papíru na 1 list A4. Tato pomůcka není povolena u první části zkoušky.

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Vnitřní síly na přímém nosníku - opakování, prostý nosník a nosník s převislým koncem
2.Prostý tah a tlak, kombinace momentu a normálové síly - opakování prostých případů pružnosti a nově kombinace namáhání
1. domácí cvičení
3.Stabilita tlačených prutů - Eulerovo kritické břemeno, vzpěrná pevnost
2. domácí cvičení
4.Vnitřní síly na lomeném nosníku
3. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 1.
5.Vnitřní síly na Gerberově nosníku (kloubový nosník)
4. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 2.
6.Vnitřní síly na trojkloubovém rámu
5. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 3.
7.Vnitřní síly na trojkloubovém rámu s táhlem
6. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 4.
8.Příhradová soustava početně s návrhem a posouzením tažených prutů
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 5.
9.Příhradová soustava grafickou metodou s návrhem a posouzením tažených prutů
7. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 6.
10.Smyk za ohybu a aplikace na spřažených/složených průřezech
11.Dimenzační momenty na ŽB deskách a posouzení ŽB ohýbaného průřezu
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 7.
12.Mimostředný tlak za vyloučeného tahu – pružně i plasticky
13.Rezerva / konzultace, udělování zápočtů

Doporučená literatura a podklady

Sbírka interaktivních příkladů v programu GeoGebra na portále GeoGebraTube, která je v HTML5, a proto spustitelná na různých zařízeních.

RPTM 2014, 2015 a 2016 (příklady k procvičení)

RPTM 2017 Příklady Geogebra https://www.geogebra.org/m/FuKFhjnQ

Další literatura:
 1. Vondrová, R.: Statika I. Příklady. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-02949-7.
 2. Vondrová, R.: Statika II. Příklady. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03289-2.
 3. Dvořák, J.: Stavební mechanika. Praha : SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
 4. Hořejší, J., Šafka, J. a kol.: Statické tabulky. Technický průvodce, svazek 51. Praha : SNTL, 1987.
 5. Kolendowicz, T.: Stavební mechanika pro architekty. Praha : SNTL, 1984. 290s.
 6. Allen E., Zalewski W.: Form and Forces (Designing efficient, expressive Structures). New York: Wiley 2010
 7. Heyman, J.: The Science of Structural Engineering. London: Imperial College Press 1999
 8. Šimek, K.: Přednášky ze stavební mechaniky I., incl. Grafické statiky. Brno: Vysoká škola technická, 1949
 9. Hibbeler, R. C.: Structural analysis. Boston : Prentice hall, 2009. ISBN 0-13-257053-X.
 10. Shaeffer R. E.: Reinforced concrete. Preliminary design for architects and builders. New York : McGRAW-HILL, INC., 1992. ISBN 0-07-056417-5.

Podmínky udělení zápočtu

1. Docházka na cvičení min. 80 %.
2. Každý student navštěvuje cvičení, kde je zapsán v KOSu. Přesun není možný.
3. Odevzdané a správně vypracované domácí úkoly (celkem 7 úkolů).
4. Termín pro odevzdání domácího cvičení je 14 dní od jeho zadání. Jinak cvičící může požadovat práci navíc. Cvičící může stanovit průběžný termín pro opravené úkoly, pokud nebudou odevzdány bez chyb.
5. Uzavření udělování zápočtů v zimním semestru 2018/2019 je 1.2.2019.

Cvičící

Další podklady a informace cvičících

Tomáš Bittner (paralelka 105, 106)

Domácí cvičení č.1 - Kombinace namáhání

Domáci cvičení č.2 - Eulerovo kritické břemeno

Domácí cvičení č.3 - Lomený nosník

Domácí cvičení č.4: - Gerberův nosník

Domácí cvičení č.5 - Trojkloubý rám

Domácí cvičení č.6 - Trojkloubý rám s táhlem

Domácí cvičení č.7 - Příhradová konstrukce

Michaela Kostelecká (paralelka 107, 108)

Domácí cvičení č. 1 Kombinace namáhání

Domácí cvičení č.2 Eulerovo kritické břemeno

Domácí cvičení č.3 Lomený nosník

Domácí cvičení č. 4 Gerberův nosník

Domácí cvičení č.5 - Trojkloubý rám

Domácí cvičení č.6 - Trojkloubý rám s táhlem

Dita Jiroutová (paralelka 101, 102)

Koeficienty pro domácí cvičení - paraleka 101 102

Domácí cvičení č. 1 - termín odevzdání 22. 10. 2018

Domácí cvičení č. 2 - termín odevzdání 29. 10. 2018

Domácí cvičení č. 3 - termín odevzdání 5. 11. 2018

Domácí cvičení č. 4 - termín odevzdání 12. 11. 2018

Domácí cvičení č. 5 - termín odevzdání 19. 11. 2018

Domácí cvičení č. 6 - termín odevzdání 26. 11. 2018

Domácí cvičení č. 7 - termín odevzdání 3. 12. 2018

Milan Rydval (paralelka 103, 104)

Domácí cvičení č. 1 - termín odevzdání 23.10.2018

Domácí cvičení č. 2 - termín odevzdání 30.10.2018

Domácí cvíčení č.3 - termín odevzdání 6.11.2018

Domácí cvičení č.4 - termín odevzdání 20.11.2018

Domácí cvičení č. 5 - termín odevzdání 20.11.2018

Domácí cvičení č. 6 - termín odevzdání 27.11.2018

Domácí cvičení č.7 - termín odevzdání 11.12.2018